Cerca Dicotòmica

Cerca Dicotòmica

[How-to del blog antic.] Algorisme de cerca en un vector. Una cerca dicotòmica necessita l'entrada ordenada. A grans trets, el que…